ارتباط با ما

  • نشانی: خوزستان-اهواز- کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی(ره)، مدیریت تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی
  • صندوق پستی: 1991843656
  • دورنگار: 06132908247
  • پست الکترونیک: R&D@Ksc.ir