فرم طرح های پیشنهادی نوآورانه

فرم طرح های پیشنهادی نوآورانه به منظور جذب ایده های نوآورانه در پیشبرد اهداف شرکت فولاد خوزستان که شامل افزایش تولید، افزایش ایمنی، کاهش هزینه و ...بدون هیچ گونه محدودیت ایجاد شده است. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پیشنهادات نوآورانه خود را در قالب این فرم به انضمام مدارک و مستندات لازم به آدرس پست الکترونیک R&D@ksc.ir ارسال نمایند.

*کلیه پیشنهادات پس از دریافت در کمیته های تخصصی بررسی و با نویسنده پیشنهادات برگزیده تماس حاصل خواهد شد.